ISTORIC

În baza art. 3 din Decretul nr. 25 din 1949, pentru înfiinţarea Miliţiei, şi art.6 din Statutul personalului Miliţiei, prin Decizia M.A.I. nr. 2S75 din 20 octombrie 1949 şi Ordinului de zi
nr. 66 din 22 octombrie 1949 al Directorului General al Miliţiei, s-a hotărât înfiinţarea Şcolii de Ofiţeri Miliţie din Bucureşti

continuare

H.G.294/2007

privind organizarea si functionarea Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza" din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 17 din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificarile si completarile ulterioare, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

mai mult

STRUCTURA ORGANIZATORICA

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” este organizată pe șase facultăţi:

Facultatea de Poliţie pregăteşte ofiţeri de poliţie, poliţie de frontieră, jandarmi şi penitenciare, licenţiaţi în domeniul fundamental de ierarhizare (DFI) „Ştiinţe sociale”, ramura de ştiinţe (RSI) "Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică", domeniul de ierarhizare (DII) "Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică", domeniul de licenţă (DL) "Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică", specilizarea "Ordine şi siguranţă publică", cu durata de 3 ani (180 de credite transferabile), învăţământ de zi.

Facultatea de Științe Juridice și Administrative este organizată și funcționează în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 294/2007 privind organizarea și funcționarea Academiei de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”, din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările ulterioare.
Facultatea de Științe Juridice și Administrative este unitatea funcțională de bază a Academiei de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”, în cadrul căreia se asigură pregătirea ofițerilor MAI, precum și a altor specialiști, prin programe de studii universitare de licență și de masterat.

În cadrul Facultăţii de Pompieri se specializează ofiţeri pompieri, licenţiaţi în domeniul fundamental de ierarhizare (DFI) „Ştiinţe inginereşti”, ramura de ştiinţe (RSI) "Inginerie civilă", domeniul de ierarhizare (DII) "Inginerie civilă şi instalaţii", domeniul de licenţă (DL) "Ingineria instalaţiilor", specializarea "Instalaţii pentru construcţii - pompieri", cu durata de 4 ani (240 de credite transferabile), învăţământ de zi.

Facultatea de Arhivistică, care pregăteşte arhivişti, licenţiaţi în domeniul fundamental de ierarhizare (DFI) „Ştiinţe umaniste şi arte”, ramura de ştiinţe (RSI) "Istorie", domeniul de ierarhizare (DII) "Istorie", domeniul de licenţă (DL) "Istorie", specializarea "Arhivistică", cu durata de 3 ani (180 de credite transferabile), învăţământ de zi.

Facultatea Poliţie de Frontieră, singura cu acest profil din ţară, funcţionează în cadrul Academiei de Poliţie începând cu anul universitar 2015/2016 şi pregăteşte ofiţeri pentru principalul beneficiar, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, dar şi pentru Direcţia Generală de Paşapoarte şi Inspectoratul General pentru Imigrări prin studii universitare de licenţă cu autorizare de funcţionare provizorie în domeniul fundamental Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică, domeniul pentru studii universitare de licenţă Ordine şi siguranţă publică, specializarea Ordine şi siguranţă publică, forma de învăţământ – învăţământ cu frecvenţă şi învăţământ cu frecvenţă redusă.

Facultatea de Jandarmi pregătește ofițeri de jandarmi, licențiați în domeniul fundamental de ierarhizare (DFI) ”Științe sociale”, ramura de științe (RSI) ”Științe militare, informații și ordine”, domeniul de ierarhizare (DI) ”Științe militare, informații și ordine publică”, domeniul de licență (DL) ”Științe militare, informații și ordine publică”, specializarea ”Ordine și siguranță publică”, cu durata de 3 ani ( 180 de credite transferabile ), învățământ cu frecvență.

În cadrul Academiei de Poliţie funcţionează Colegiul National de Afaceri Interne (CNAI) ce are rolul de a asigura cadrul instituţional la nivel naţional şi strategic pentru pregatirea în domeniul afacerilor interne, precum şi pentru formarea continuă a personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor şi a altor categorii de personal din ţara şi din străinătate, precum şi o Şcoală Doctorală.

Centrul pentru Promovarea Drepturilor Omului și Studii Postuniversitare(C.P.D.O.S.P.) are ca scop să furnizeze cursuri de specialitate în materia drepturilor omului, prin specializarea personalului, dezvoltarea, testarea, validarea și acreditarea programei de specialitate și utilizând sprijinul partenerilor naționali și internaționali ai Academiei în realizarea în bune condiții a acestei activități.

top

ORGANIGRAMA ACADEMIEI DE POLITIE

 • RECTOR
 • PRORECTOR
 • PRORECTOR
 • DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIV
 • FACULTATEA DE POLIŢIE

  • DECAN
  • Departamentul de poliţie
  • Departamentul de ştiinţe comportamentale
  • Departamentul de criminalistică
  • Departamentul de educaţie fizică
  • Formaţiuni studenţi - instructori de poliţie
  • Formaţiuni studenţi - asigurare administrativă
  • Secretariat facultate
 • FACULTATEA POLIŢIE DE FRONTIERĂ

  • DECAN
  • Departamentul poliţie de frontieră, imigrări, paşapoarte şi pregătire Schengen
  • Departamentul de limbi străine
  • Formaţiuni studenţi - instructori de poliţie
  • Formaţiuni studenţi - asigurare administrativă
  • Secretariat facultate
 • FACULTATEA DE JANDARMI

  • DECAN
  • Departamentul de jandarmi
  • Departamentul de pregătire generală
  • Formaţiuni studenţi - instructori militari
  • Formaţiuni studenţi - asigurare administrativă
  • Secretariat facultate
 • FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE ŞI ADMINISTRATIVE

  • DECAN
  • Departamentul de drept penal
  • Departamentul de drept privat
  • Departamentul de drept public şi administraţie publică
  • Formaţiuni studenţi - instructori de poliţie
  • Formaţiuni studenţi - asigurare administrativă
  • Secretariat facultate
 • FACULTATEA DE POMPIERI

  • DECAN
  • Departamentul de inginerie şi situaţii de urgenţă
  • Formaţiuni studenţi - instructori militari
  • Formaţiuni studenţi - asigurare administrativă
  • Secretariat facultate
  • Bibliotecă
 • FACULTATEA DE ARHIVISTICĂ

  • DECAN
  • Departamentul de arhivistica si istorie
  • Şcoala Naţională de Perfecţionare Arhivistică “Aurelian Sacerdoţeanu”
  • Secretariat facultate
  • Bibliotecă
 • CENTRUl IFR/ID
 • COLEGIUL NAŢIONAL DE AFACERI INTERNE

  • Centrul pentru promovarea drepturilor omului şi studii postuniversitare
  • Secretariat
 • DEPARTAMENTUL DE STUDII DOCTORALE

  • Şcoala Doctorală de Ordine Publică şi Siguranţă Naţională
  • Şcoala Doctorală de Drept
  • Secretariat
 • SERVICIUL EVIDENŢĂ CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ, APLICARE ŞI MONITORIZARE PROIECTE
 • SERVICIUL ASIGURAREA CALITĂŢII ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ŞI METODOLOGII
 • BIROUL CONTROL INTERN
 • SECRETARIAT ACADEMIE

  • Biroul statistică şi acte de studii
  • Compartimentul planificare învăţământ şi registru matricol unic
  • Compartimentul registratură, arhivă şi secretariat
  • Compartimentul secretariat cabinet
  • Compartimentul relaţii cu publicul
  • Compartimentul multiplicare
  • Compartimentul bibliotecă universitară
 • BIROUL COOPERARE INTERUNIVERSITARA SI RELATII PUBLICE
 • BIROUL JURIDIC
 • SERVICIUL MANAGEMENT RESURSE UMANE

  • Biroul încadrări, verificări, atestare didactică şi perfecţionarea pregătirii personalului
  • Organizare şi gestiune resurse umane
  • Evidenţă studenţi şi consiliere psihologică
  • Sănătate şi securitate în muncă
 • FINANCIAR

  • Biroul buget-salarizare
  • Biroul contabilitate generală şi control preventiv
 • STRUCTURA DE SECURITATE/CSTIC
 • BIROUL MANAGEMENT OPERAŢIONAL
 • BIROUL ACHIZIŢII
 • SERVICIUL LOGISTIC

  • BIROUL TEHNIC
  • Biroul întreţinerea patrimoniului imobiliar
  • Biroul cadastru, investiţii şi supraveghere tehnică
  • Biroul norme de echipare şi hrănire
 • BIROUL COMUNICAŢII ŞI INFORMATICĂ
top