ISTORIC

Facultatea de Poliție de Frontieră, funcționează în cadrul Academiei de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” începând cu anul universitar 2015/2016 (în baza OMAI nr.131/05.10.2015). Instituția pregătește ofițeri pentru principalul beneficiar – Inspectoratul General al Poliției de Frontieră (IGPF), și pentru Direcția Generală de Pașapoarte (DGP) și Inspectoratul General pentru Imigrări (IGI). Modul de formare este constituit de studii universitare de licenţă cu autorizare de funcţionare în domeniul fundamental Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică, respectiv domeniul pentru studii universitare de licenţă Ordine şi siguranţă publică, și specializarea Ordine şi siguranţă publică, forma de învăţământ – învăţământ cu frecvenţă şi învăţământ cu frecvenţă redusă.

În cadrul acesteia se asigură elaborarea şi gestionarea programelor de studii, organizarea şi conducerea procesului de învăţământ/cercetare ştiinţifică şi are în compunere două Departamente şi un program de studii universitare de masterat care răspund de organizarea programelor de studii pe tipuri şi cicluri de studii universitare.

Procesul de învățământ și cercetarea științifică se organizează și se desfășoară în conformitate cu principiile autonomiei universitare, răspunderii publice, asigurării calității, echității, transparenței, eficienței, respectării drepturilor și libertăților studenților şi ale personalului didactic, libertății de gândire și afirmare, libertății de mobilitate națională și internațională a studenților și a cadrelor didactice, fundamentării deciziilor pe dialog şi consultare și centrării educației pe student, principii subscrise cerințelor sistemului național de învățământ superior și cerințelor Ministerului Afacerilor Interne (M.A.I.).

Facultatea de Poliție de Frontieră are în componență:
1. Departamentul Poliție de Frontieră, Imigrări, Pașapoarte și pregătire Schengen
2. Departamentul Limbi Străine
3. Formațiunea studenți
4. Secretariat

Facultatea de Poliție de Frontieră implementează următoarele programe de studiu şi forme de învăţământ:

- programul de studii universitare de licenţă Ordine şi siguranţă publică – domeniul fundamental de ierarhizare Ştiinţe sociale, ramura de ştiinţe Științe militare, informaţii şi ordine publică, domeniul de ierarhizare Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică, domeniul de licenţă Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică, specializarea Ordine şi siguranţă publică, cu durata de 3 ani (180 de credite transferabile), învăţământ cu frecvenţă şi învăţământ cu frecvenţă redusă;
- programul de studii universitare de masterat profesional - Managementul operațional la frontiera externă Schengen - cu durata de 2 ani (120 de credite transferabile), învățământ cu frecvență;

Facultatea de Poliție de Frontieră asigură :
a) cadrul instituțional la nivel național și strategic pentru formarea în domeniul afacerilor interne, precum și pentru formarea inițială a personalului M.A.I.;
b) un grad ridicat de pregătire continuă și de specializare prin studii universitare de masterat profesional acreditat ARACIS;
c) premisele pentru efectuarea cercetării științifice în domeniile pentru care este abilitată, precum și promovarea colaborării în plan științific, multidisciplinar, cu parteneri din țară și/sau străinătate.
d) identitatea profesională a absolvenților în calitate de ofițeri de poliție de frontieră, de pașapoarte și de imigrări, sub aspectul formării personalului şi al prestigiului profesional.

PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

MANAGEMENTUL OPERAŢIONAL LA FRONTIERA EXTERNĂ SCHENGEN

Masteratul „Managementul operaţional la frontiera externă Schengen” este organizat şi funcţionează în baza prevederilor OUG nr.75/2005 aprobată prin Legea 87/2006, a „Metodologiei de evaluare externă, standardele de referinţă şi lista indicatorilor de performanţă a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior” aprobată prin H.G. 1418/2006, precum şi a Raportului de validare a Consiliului A.R.A.C.I.S. din data de 17.03.2011, dar şi a Regulamentului privind organizarea cursurilor de masterat în Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, aprobat de Senatul acestei instituţii, pe durata de 2 ani cu un număr de 120 credite.

Modalitatea de distribuire a disciplinelor în planul de învățământ vizează o aprofundare a cunoștințelor deja însușite în ciclul de licență, aliniate Cadrului Sectorial al Calificărilor pentru Poliția de Frontieră (în special nivelul 4 și parțial nivelul 5) și Curriculumului Comun pentru pregătirea de bază a polițiștilor de frontieră, completarea acestora cu noi conținuturi teoretice și noi competențe specifice aquis-ului Schengen, în conformitate cu nivelele 6 și parțial 5 și 7 ale Cadrului Sectorial al Calificărilor pentru Poliția de Frontieră, precum și capacitarea studenților masteranzi de a avea o viziune actuală și fidelă asupra domeniului ordine și siguranță publică la nivel european.

COLABORAREA INTERINSTITUȚIONALĂ NAȚIONALĂ ȘI INTERNAȚIONALĂ

Facultatea de Poliție de Frontieră participă activ la proiectele de pregătire și acțiunile organizate la nivelul Uniunii Europene sub egida agenției Frontex – European Border and Coast Guard Agency. Personalul facultății participă activ la următoarel proiecte:

- EJMSBM – European Joint Masters’ in Strategic Border Management - Masteratul European privind managementul strategic al Frontierelor
- CCC – Common Core Curiculum, Curricula Comună de Pregătire
- CCC - IAP – Common Core Curiculum – Interoperability Assessment Programme, Curricula Comună de Pregătire – Programul de evaluare a interoperabilității
- SQF – Sectoral Qualifications Framework for border guarding - Cadrul Sectorial al Calificărilor pentru polițiștii de frontieră
- Train The Trainers - Border and coast guards training delivery methodology
- Manualul de pregătire pentru respectarea drepturilor fundamentale în activitatea desfășurată de polițiștii de frontieră

Totodată, la nivelul Facultății de Poliție de Frontieră se colaborează activ și cu alți parteneri internaționali precum CEPOL, OSCE, OIM, BESA, eu-LISA și în cadrul Programului ERASMUS + unde se desfășoară mobilități de tip incoming și outgoing ale cadrelor didactice.

Tot circumscris activității de relații internționale trebuie menționată legătura directă a Facultății de Poliție de Frontieră cu instituția ofițerilor de legătură din Germania, Belgia și Austria. Prezența ofițerilor aflați la post în cadrul acestor structuri, în fața studenților Facultății de Poliție de Frontieră reprezintă primul contact pe care aceștia din urmă o au cu sistemul de cooperare polițienească internațională, contact direct și empiric menit pe de-o parte să dezvolte capacitatea efectivă a studenților cât și să asigure cele mai înalte standarde de pregătire în cadrul Facultății de Polițe de Frontieră.

Nu în ultimul rând trebuie menționată și relaționarea cu Ambasada Statelor Unite ale Americii la București care, prin reprezentanții săi a fost prezentă constant în cadrul Facultății de Poliție de Frontieră.